PRIVĀTUMA ATRUNA
Mēs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KUMA” (turpmāk tekstā – Pārzinis), esam apņēmušies sargāt un cienīt Jūsu privātumu.
Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pārziņa kontaktinformācija: juridiskā adrese: Rīnūžu iela 22-44, Rīga, LV-1015, tālrunis: +371 67342879, +371 24118825, e-pasts: kuma@kuma.lv.
Datu aizsardzības speciālists: Āris Augstkalns (personas datu aizsardzības speciālista apliecības Nr.290), elektroniskā pasta adrese: datu.specialists@kuma.lv.
Pārzinis nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā.
Šī Privātuma atruna izskaidro, kā Pārzinis apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.
Informējam, ka Pārzinis var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc reizēm pārbaudiet šo Atrunu, lai nodrošinātu, ka esiet informēti ar tās izmaiņām.
ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2020. GADA 8. AUGUSTĀ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi
Pārzinis apstrādā fizisko personu personas datus, lai klienti varētu piedalīties Pārziņa rīkotajās loterijās un tas publicētu uzvarētāju personas datus tīmekļa vietnē www.kuma.lv un drukātajos žurnālos/preses izdevumos, kā arī lai Pārzinis varētu nosūtīt balvu konkursa un/vai loterijas uzvarētājam.
Sabiedrība apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
• Kandidatūras izvērtēšanai, saņemot Jūsu CV un pieteikuma vēstuli, saskaņā ar Jūsu izrādīto vēlmi kandidēt uz brīvo vakanci (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu);
• Personāla vadībai (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu)
• Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunktu);
• Saziņai ar potenciālo klientu, izmantojot tīmekļa vietni www.kuma.lv (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu);
• Rēķinu sagatavošanai preču saņēmējam, pamatojoties uz Pārziņa sniegto pakalpojumu (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu un c) apakšpunktu);
• Konkursu un/vai loteriju uzvarētāju balvu saņemšanai nepieciešami dati: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, personas kods, bankas konta numurs (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu un c) apakšpunktu).
Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem.
Dati, kuri tiek ievākti par fiziskām personām
Kandidatūras izvērtēšanai: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, CV un pieteikuma vēstulē norādītā informācija;
Rēķinu sagatavošanai pakalpojuma saņēmējam: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, bankas konta numurs;
Saziņai ar potenciālo klientu tīmekļa vietnē www.kuma.lv: e-pasta adrese;
Konkursu un/vai loteriju uzvarētāju publicēšanai tīmekļa vietnē www.kuma.lv un drukātajos žurnālos/preses izdevumos: vārds, uzvārds, administratīvās teritorijas republikas pilsēta vai novads;
Konkursu un/vai loteriju uzvarētāju balvu nosūtīšanai: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, personas kods, bankas konta numurs.
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “KUMA”, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Pārzini.

Personas datu saņēmēji
No Pārziņa personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu.
Pārzinis nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pārziņa.
Pārzinis personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju. Protams, ja būs gadījumi, kad tas būs nepieciešams, mēs to darīsim, nodrošinot tā tiesiskumu un pietiekamas aizsardzības garantijas.

Personas datu glabāšanas ilgums
Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
• Pārzinim pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
• Pārzinim ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
• Pārzinim ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
• Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

• Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pārzinis par personu apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie Pārziņa un iegūt šo informāciju.
• Fiziska personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu konkrētai datu apstrādei.
• Pārzinis veic saziņu ar fizisko personu: personīgi klātienē, pirms tam fizisko personu identificējot; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu.
• Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Pārziņa. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011).

Profilēšana
Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.

Datu drošības nodrošināšana
Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Pārzinis ir ieviesis elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu. Tīmekļa vietne www.kuma.lv atrodas serveros, kas ir droši un aprīkoti ar modernākajam datu aizsardzības tehnoloģijām.